Cluster Infrastructuur

Als cluster zijn we proactief en reactief bezig op de volgende vlakken:

Geschiedenis

Sinds vele jaren worstelt Loenen met de verkeersproblematiek op de N786 en de N789. De veelheid vrachtverkeer, van en naar Eerbeekse fabrieken is gigantisch. De roep om een rondweg is al heel lang bekend, de provincie heeft deze in 2022 afgewezen met het argument: geen geld.

Naar onze mening is dit een drogreden. Als de politiek wil er zou zijn zou ook deze rondweg, zoals vele anderen in Gelderland geregeld kunnen worden.

In de afgelopen jaren zijn belangrijke stappen gezet om tot een goede relatie met Provincie en gemeente te komen. We hadden er zelfs een kort geding en een hoger beroep, samen met den Eikenboom, voor nodig, maar dat heeft zeker bijgedragen aan de huidige verstandhouding. In het kader van het project “Wegennet Eerbeek Loenen 2030” praten we stevig mee. Ook de gemeente Apeldoorn is sinds een jaar of twee goed en direct betrokken bij de problematiek. De samenwerking met de ambtelijk medewerkers is geoptimaliseerd. We leren van elkaar! De wethouder is nauw betrokken. De contacten met de Belangengroep N786 (Een groep Loenense burgers die zich inzetten voor de verkeersveiligheid en leefbaarheid in ons dorp) is goed. We informeren elkaar regelmatig. De op dit moment voorliggende voorstellen zien wij dan ook als lapmiddelen om de situatie enigszins draagbaar te maken en niet als definitieve oplossing.

Stand van zaken april 2023

De overleggen over de noodzakelijk ingrepen voor het verkeer in Loenen gaat onverminderd door. In maart 2023 spraken de provincie, waaronder een expert geluid en een expert luchtkwaliteit., de strategisch adviseur mobiliteit van de gemeente, de dorpsraad, de belangengroep N786, Veilig verkeer Nederland, de Fietsersbond en de Eikenboom met elkaar.

Ter sprake kwamen onder andere de volgende vragen:

  • De doorsnijding van de N786 door het dorp gaat ten koste van het woon- en leefklimaat in Loenen. Hoe kan ervoor gezorgd worden dat Loenenaren zich weer prettig gaan voelen? Het gaat niet alleen om getallen en feiten, maar ook om beleving.
  • Kan de luchtkwaliteit lokaal gemeten worden in Loenen?
  • Wat is de reactie van de provincie op het rapport van de GGD over het geluidsniveau?
  • Inzicht wordt gevraagd in de consequenties van het instellen van 30 km/uur., het uitrijden van uitritten, de oversteekbaarheid en de eventuele treintjesvorming op de Eerbeekseweg en de Beekbergerweg.
  • Extra aandacht wordt gevraagd voor fietsers en voetgangers
  • Heeft de provincie een beleidsmatige voorkeursroute voor het vrachtverkeer van en naar de papierindustrie in Eerbeek?

Benadrukt werden door de aanwezigen dat gestreefd moet worden naar structurele oplossing én dat er een lange termijnvisie moet komen voor het wegennet rond Loenen.

Aangegeven werd dat er rekening gehouden moet worden met toekomstige woningbouw en de locatie voor de nieuwe school. Meer en veiliger oversteekplaatsen zijn noodzakelijk

Snelheidsmetingen hebben duidelijk gemaakt dat er vooral ‘s avonds te hard gereden wordt door het dorp, een handhavingsverzoek naar de politie zal, opnieuw, worden gedaan.

Ook de groenvoorziening kwam uitvoerig aan bod, inmiddels zijn bomen aangeplant bij de Spar en bij de rotonde. Met verdere vergroening wordt gewacht tot er definitieve wegontwerpen zijn.

Binnen het project “Wegennet Eerbeek Loenen 2030” wordt gewerkt aan Koersnota 2 die goedgekeurd moet worden door de betrokken gemeentes en de provincie. De financiële en uitvoeringsplanning zullen daarin meegenomen worden.