Cluster Ondernemen

De Cluster Ondernemen wordt vertegenwoordigd vanuit Lomivé door Willem Dikker-Hupkes en Max van Oorspronk.
Loenen ligt centraal aan de rand van de Stedendriehoek en vlak bij de aansluiting aan de snelweg A50 en de A1. Loenen kent bijna 400 ondernemingen waarvan een aantal grote industrieën, waaronder de papierfabrieken, een transportbedrijf en een bloedverwerkend bedrijf. Dit zijn bedrijven die nationaal en internationaal opereren. Daarnaast zijn er heel veel bedrijven die lokaal werken. De agrarische sector bestaat uit ruim 20 vestigingen in Loenen, die zich redelijk stabiel ontwikkeld.

De sector ondernemen richt zich met name op goede vestigingsmogelijkheden om Loenense bedrijven te behouden en nieuwe aan te trekken. Een belangrijke vestigingslocatie in Loenen is het Kieveen waar de grotere bedrijven zijn gevestigd en een projectplan ligt tot uitbreiding. De aanwezigheid van (kleine) bedrijven in het dorp draagt bij aan de levendigheid. In Loenen zijn een aantal bedrijfsverzamelgebouwen aanwezig. De verkeersontsluiting van het Kieveen behoeft aandacht. Goede infrastructuur is essentiële voorwaarde om werkgelegenheid en leefbaarheid te behouden in Loenen.

PROJECTEN

Maakindustie Eerbeek Loenen

Loenen en Eerbeek zijn verbonden met elkaar door de Maakindustrie, die de motor vormt van de regionale economie. Voornamelijk door het grote aandeel papier- en karton -industrie in dit gebied. De impact op de werkgelegenheid en het draagvlak op voorzieningen is groot. Dit maakt Loenen indirect en direct afhankelijk van de papierindustrie. De industrie is integraal onderdeel van de dorpen en gaat samen met een gezond, veilig en plezierig leefklimaat. De werknemers en hun familie wonen en leven hier.
Sonac is één van de parels van de industrie Eerbeek Loenen. Ze verwerken dierlijke bijproducten uit de agri-foodketen. In Loenen vindt de verwerking van dierlijk bloed, geschikt voor menselijke consumptie plaats.
De Maakindustrie Eerbeek Loenen heeft zich gecommitteerd om de belasting van haar processen op het leefklimaat zoveel mogelijk te beperken en met nieuwe initiatieven de leefbaarheid te verbeteren. Meer lezen over de actuele getallen, en hoe groot het aandeel van werkgelegenheid is, welke bijdragen ze leveren nu en in de toekomst aan circulaire economie en duurzaamheid?

Allemaal vragen waar u antwoord op krijgt bij het lezen van de Position Paper Industriekern Eerbeek Loenen.

Bedrijventerrein Kieveen

Het bedrijventerrein Kieveen krijgt uitbreiding ten zuiden van het huidige bedrijventerrein. De uitbreiding is goed voor de economie en ook drie bedrijven uit ons dorp willen verhuizen naar Kieveen. Dat betekent meer ruimte in het dorp. Op dit moment is er een ontwerpbestemmingsplan voor Bedrijventerrein Kieveen West van 6 hectare waarvan 4 hectare zal worden gebruikt voor bedrijvigheid. De gebouwen worden maximaal 12 meter hoog. In dit project is veel aandacht voor duurzame principes zoals groene gevels en daken, zonnepanelen en elektrisch vervoer. De Dorpsraad Loenen Zonnedorp volgt deze ontwikkelingen op de voet.

Tijdsbestek: De verwachting is dat rond de zomervakantie 2023 het bestemmingsplan kan worden behandeld in het college en de gemeenteraad. Na vaststelling van het bestemmingsplan kunnen we starten met het bouw- en woonrijp maken van het terrein. Dan kunnen de bedrijven een omgevingsvergunning aanvragen voor de bouw van hun bedrijven.

Inzage in plan: Voor het concept bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan verwijzen we u naar: https://www.apeldoorn.nl/nieuwbouw-en-ontwikkeling/dorpen-en-buitengebieden/kieveen

Meer informatie: Heeft u vragen over deze werkzaamheden? Of wilt u meer weten? Neem dan contact op met de projectleider: kieveen@apeldoorn.nl

Dorpsversiering

Al jaren proberen we Loenen een wat dorpsere gezellige uitstraling te geven. Door Loenen lopen twee grote provinciale wegen en Loenen heeft geen echte dorpskern, dit maakt het lastig om dorpsversiering te kunnen realiseren. Het dorp verfraaien maakt het aantrekkelijker en sfeervoller voor toerisme en zorgt voor een dorps karakter wat ook bijdraagt aan het verminderen van de snelheid van het verkeer.
Lomivé verzorgt al jaren in december voor de kerstbomenparade waar ruim 100 bomen door Loenen worden neergezet en door buurtbewoners de verlichting in wordt gehangen. Ook worden er bij de Spar Loenense vlaggen verkocht die in de zomermaanden een vrolijk gezicht geven in het dorp.

Doelstelling is om Loenen te versieren met bloembakken die het hele jaar gevuld zijn met bloemen en planten.

Tijdsbestek: Op dit moment wordt eraan plannen gewerkt, we hopen zo snel mogelijk hiermee van start te kunnen gaan om Loenen.