Het wegennet

De overleggen over de noodzakelijk ingrepen voor het verkeer in Loenen gaat onverminderd door. Afgelopen maand spraken de provincie, waaronder een expert geluid en een expert luchtkwaliteit., de strategisch adviseur mobiliteit van de gemeente, de dorpsraad, de belangengroep N786, Veilig verkeer Nederland, de Fietsersbond en de Eikenboom met elkaar.

Ter sprake kwamen onder andere de volgende vragen:

  • De doorsnijding van de N786 door het dorp gaat ten koste van het woon- en leefklimaat in Loenen. Hoe kan ervoor gezorgd worden dat Loenenaren zich weer prettig gaan voelen? Het gaat niet alleen om getallen en feiten, maar ook om beleving.
  • Kan de luchtkwaliteit lokaal gemeten worden in Loenen?
  • Wat is de reactie van de provincie op het rapport van de GGD over het geluidsniveau?  
  • Inzicht wordt gevraagd in de consequenties van het instellen van 30 km/uur., het uitrijden van uitritten, de oversteekbaarheid en de eventuele treintjesvorming op de Eerbeekseweg en de Beekbergerweg.
  • Extra aandacht wordt gevraagd voor fietsers en voetgangers
  • Heeft de provincie een beleidsmatige voorkeursroute voor het vrachtverkeer van en naar de papierindustrie in Eerbeek?

Benadrukt werden door de aanwezigen dat gestreefd moet worden naar structurele oplossing én dat er een lange termijnvisie moet komen voor het wegennet rond Loenen.

Aangegeven werd dat er rekening gehouden moet worden met toekomstige woningbouw en de locatie voor de nieuwe school. Meer en veiliger oversteekplaatsen zijn noodzakelijk

Snelheidsmetingen hebben duidelijk gemaakt dat er vooral ‘s avonds te hard gereden wordt door het dorp, een handhavingsverzoek naar de politie zal, opnieuw, worden gedaan.

Ook de groenvoorziening kwam uitvoerig aan bod, inmiddels zijn bomen aangeplant bij de Spar en bij de rotonde. Met verdere vergroening wordt gewacht tot er definitieve wegontwerpen zijn.

Binnen het project Wegennet Eerbeek Loenen 2030 wordt gewerkt aan Koersnota 2 die goedgekeurd moet worden door de betrokken gemeentes en de provincie. De financiële en uitvoeringsplanning zullen daarin meegenomen worden.

Deel dit bericht:

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor Nieuws uut Loenen

De Loenense krant “Nieuws uut Loenen” wordt iedere laatste woensdag van de maand verspreid.

Archief Nieuws uut Loenen