Voortgang project wegennet Eerbeek-Loenen.

Gemeente en Provincie werken momenteel de plannen uit voor snelheid verlagende maatregelen in Loenen. Vanuit de dorpsraad hebben wij verschillende aspecten daarin meegegeven, waaronder;

Een optimale zuidelijke ontsluiting. Dit betreft de route N786 (Brummenseweg – Dierenseweg). Door aanpassen van kruisingen en weggedeelten op deze wegen wordt deze route naar het oosten en zuiden aantrekkelijker voor vrachtverkeer en komt er minder vrachtverkeer door Loenen.

Snelheid verlagende maatregelen in de kom van Loenen: Voor de Hoofdweg betekend dit 30 km/u binnen de bebouwde kom en voor de N786 (Eerbeekseweg en Beekbergerweg) 30 km/u in de kern van Loenen. Buiten de bebouwde kom een maximumsnelheid van 60 km/u.

Verbetering oversteekbaarheid: In 2023 is verkennend onderzoek gedaan naar de oversteekbaarheid bij een 30 km weg. Door voetgangers en fietsers wordt het meest overgestoken bij De Spar, De Droefakkers en De Kempe. Wij pleiten voor een zebrapad met middenberm op deze plaatsen. Het onderzoek wees uit dat richting 2030 de overstekende fietsers en voetgangers nauwelijks nog wachttijden hebben en de zebra’s zorgen niet voor een structurele afwikkelingsproblemen voor het autoverkeer. Daarbij laten zebrapaden met middenberm in ons dorp de snelheid matigen.

Dorpse uitstraling en optisch smaller maken: naast aanpassingen van de weginrichting (belijning/kleur soort asfalt, oversteeklocaties) willen we ook door vergroening de weg optisch smaller maken. De bloembakken die er komen zijn daar een voorbeeld van, maar we kijken ook naar andere mogelijkheden voor groen op de Eerbeekseweg en Beekbergerweg. Daarnaast komt de gemeente met een groenplan voor de Hoofdweg.

Veiliger paden voor fietsers en voetgangers: Afgelopen jaar hebben we verkeersonveilige situaties voor fietsers en voetgangers onder de aandacht gebracht. We vinden dat op enkele weggedeelten gekeken moet worden naar de ligging van de fietspaden tov. de rijbaan en dat de kruisingsvlakken t/m de A-50 verkeersveiliger moeten. Denk aan zijwegen naar de vakantieparken, parkeerplaats waterval, kruisingsvlak op/afrit A-50.

Sluipverkeer tegengaan: We willen voorkomen dat we te maken krijgen met meer sluipverkeer in Loenen. Denk daarbij aan de Horstweg, De Kempe, Koedijk, Vrijenbergweg. Afgesproken is om dit te monitoren en zo nodig maatregelen te nemen om dit te beperken.

Handhaving en gedragsbeïnvloeding. Handhaving moet geen sluitstuk worden, maar onderdeel zijn van een verkeersveilig en leefbaar dorp. Wij willen ook dat andere mogelijkheden worden toegepast om het verkeersgedrag van bestuurders te beïnvloeden zoals inzet snelheidsdisplays, flexflitsers.

Anticiperen op toekomstige ontwikkelingen Loenen: De plannen moeten aansluiten op toekomstige ontwikkelingen in Loenen, zoals; de opening van Den Eikenboom (ontsluiting Eerbeekseweg), de nieuwbouw basisschool, ontsluiting bij woningbouw Marshoeve, ontwikkelingen van bedrijventerreinen (Kieveen / Veldhuizen) en recreatie en toerisme.

De uitgewerkte plannen komen uiteindelijk in de zogenaamde koersnota deel 2 te staan. Daarbij komt ook een kostenraming en een uitvoeringsprogramma. Ook worden de milieueffecten hiervan in beeld gebracht. De verwachting is dat na de zomer 2024 de koersnota deel 2 kan worden afgerond. Daarna start het besluitvormingsproces richting Provinciale Staten en de gemeenteraad. Vanuit de dorpsraad blijven wij nauw betrokken bij dit project en houden ons dorp op de hoogte.

Namens de dorpsraad, Harrie Wilbrink

Deel dit bericht:

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor Nieuws uut Loenen

De Loenense krant “Nieuws uut Loenen” wordt iedere laatste woensdag van de maand verspreid.

Archief Nieuws uut Loenen